Our Centers

Prakritiveda Wellness Resort

Prakritiveda
Sr No.Wellness Resort NameAddressState
1PrakritivedaManda Prayagraj Utter Pradesh
2PrakritivedaMukteshwar, nainital,
Uttarakhand
3PrakritivedaTapovan , Rishikesh,
Uttarakhand

Prakritiveda Wellness Center

Prakritiveda
Sr NoOur Center NameAddressState
1Prakritiveda Wellness Center
Naini, Prayagraj
Utter Pradesh
2Prakritiveda Wellness Center
Dehradoon Uttarakhand